Braggart
Τριανταφύλλου Χρήστος
Triantafyllou Christos
Βιογραφικό

Ο Χρήστος Ραφαήλ Τριανταφύλλου γεννήθηκε, ζει και εργάζεται στης Σέρρες. Είναι ένας άριστα εκπαιδευμένος καλλιτέχνης με εξαιρετική εμπειρία στη ζωγραφική. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Φλώρινα. Έχει Master στη Ζωγραφική. Έκανε την πρώτη του Ατομική Έκθεση το Φεβρουαρίου του 2023, στη Φλώρινα στα πλαίσια της Διπλωματικής του εργασίας. Με την εντυπωσιακή τεχνική του πλακάτο, δημιουργεί πολυδιάστατα έργα τέχνης που αναδεικνύουν την ευαισθησία του και την ικανότητά του να μεταφέρει συναισθήματα μέσω της τέχνης. Ο Χρήστος συνδυάζει με μοναδικό τρόπο τη ζωγραφική και τη χαρακτική, δημιουργώντας έργα με βάθος, υφή και αισθητική αξία. Οι επιτυχημένες του εργασίες σε πίνακες, τοιχογραφίες και η συμμετοχή του σε καλλιτεχνικές εκθέσεις τον καθιστούν έναν αναγνωρισμένο και αξιόπιστο καλλιτέχνη, έτοιμο να προσφέρει την τέχνη και το ταλέντο του σε κάθε δημιουργική πρόκληση. Έχει δημιουργήσει τοιχογραφίες και έχει λάβει μέρος σε ομαδικές εκθέσεις.

1ο εργαστηριακό κέντρο της Φλώρινας, 2023
6 Διαφορετικές τοιχογραφίες με τεχνική πλακάτου

Σκίουρος, Φλώρινα, 2019
Τοιχογραφία με διαστάσεις 3 x 8,50 μέτρα, καθώς και ένα καφάτο του ΟΤΕ.

Το Κουτούκι του Νικόλα, Φλώρινα, 2017
Τοιχογραφία, με διαστάσεις 2,50 x 7,00 μέτρα.

Biography

Christos Rafael Triantafyllou was born, lives and works in Serres. He is a highly trained artist with excellent experience in painting. He studied at the University of Western Macedonia, School of Fine Arts, Department of Visual and Applied Arts, Florina. He has a Master in Painting. He had his first Solo Exhibition in February 2023, in Florina, as part of his thesis. With his impressive plaque technique, he creates multidimensional artworks that highlight his sensitivity and his ability to convey emotions through art. Christos combines painting and printmaking in a unique way, creating works with depth, texture and aesthetic value. His successful work in paintings, murals and participation in art exhibitions make him a recognized and trusted artist, ready to offer his art and talent to any creative challenge. He has created the following murals and participated in group exhibitions

1st Laboratory Centre of Florina, 2023

6 different murals with tile technique

Skiuros, Florina, 2019

Mural with dimensions of 3 x 8,50 meters, as well as a cafeteria of the OTE.

 

Nikolas’ Koutuki, Florina, 2017

Mural, dimensions 2.50 x 7.00 meters.

Εικαστική ιδέα

Δημιουργώ υπερρεαλιστικά τοπία αντλώντας ερεθίσματα από διαφόρους τόπους που έχω επισκεφτεί, από συζητήσεις, από τη βιβλιοθήκη του πατέρα μου, αλλά και από τον τόπο στον οποίο μεγάλωσα. Αποφεύγω τη ρεαλιστική απεικόνιση, και δίνω έμφαση στη δημιουργία νέων ζωγραφικών συνθέσεων. Ο τομέας της αναμόρφωσης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισα την αίσθηση του χώρου και των παράλληλων επιπέδων.  Με αυτόν τον τρόπο κατάφερα να δημιουργήσω δικούς μου χώρους με επάλληλα επίπεδα, μεγεθύνοντας ή σμικρύνοντας τα υπάρχοντα αντικείμενα, αποδίδοντάς τους έτσι δυσανάλογες διαστάσεις στο χώρο και στο χρόνο.

Πιο συγκεκριμένα, όπως στο φυσικό περιβάλλον έτσι και στο σχέδιο υφίσταται μία ιεράρχηση των οπτικών στοιχείων.  Άλλα βρίσκονται μπροστά και άλλα πιο πίσω. Στην παρούσα περίπτωση τα έργα μου παρουσιάζουν ασυμμετρία στην προοπτική, δυναμικότητα χρωμάτων αλλά και πόλωση στη λειτουργική τους δομή· ο χώρος είναι προσανατολισμένος, μεταβλητός και ανομοιογενής.

Όλα τα έργα της παρούσας ενότητας έχουν βιωματικό χαρακτήρα. Οι συμβολισμοί συνιστούν μία κατά βάση αναμόρφωση της πραγματικότητας.

Ο κεντρικός χαρακτήρας των έργων είναι ο Ρούλης, ο οποίος έχει το ρόλο του παρατηρητή. Είναι ένας πολεομορφικός χαρακτήρας που αλλάζει ανάλογα με τις συνθήκες της εκάστοτε σύνθεσης. Αυτό συμβαίνει γιατί το κάθε έργο αποδίδει ένα ξεχωριστό συναίσθημα, ένα άλλο βίωμα, μία διακριτή κατάσταση. Λειτουργεί κατά κάποιον ιδιαίτερο τρόπο ως προέκταση του συνειδητού μου κόσμου.

Από τα υπερρεαλιστικά τοπία με τα υπεριώδη κτίρια, μέχρι το διαστημόπλοιο του τρόπου διαφυγής, μπορείτε να διακρίνετε την τεχνική του πλακάτου σε όλη της την αναδίπλωση.

Ξεκινώντας τη ζωγραφική, μαθαίνοντας το ακαδημαϊκό σχέδιο, και αναζητώντας με τον καιρό επιπλέον τρόπους και τεχνικές, ανακάλυψα την τεχνική του πλακάτου. Ήταν η τεχνική με την οποία είχαν σχεδιαστεί και ζωγραφιστεί τα κόμικς, αλλά και βασικό χαρακτηριστικό της Pop Art του κινήματος ζωγραφικής που με γοήτευσε με τις καθαρές χρωματικές φόρμες και τις παστέλ αποχρώσεις του, και που μου δημιούργησε την επιθυμία να μάθω να ζωγραφίζω κατ’ αυτόν τον τρόπο. Έτσι, εμβάθυνα όλο και περισσότερο σε αυτή την τεχνοτροπία.

Τα υλικά που δοκίμασα ανά τα χρόνια ήταν τα λάδια, τα ακρυλικά, το πλαστικό, το κάρβουνο αλλά και η χαρτοταινία. Μέσα, λοιπόν, από μια διαδικασία πειραματισμού με τα χρώματα και με το πλακάτο, κατέληξα στα ακρυλικά χρώματα. Τα έργα μου είναι ζωγραφισμένα σε καμβά με ακρυλικό χρώμα, όπως περιέγραψα παραπάνω, με χρήση ορισμένες φόρες της χαρτοταινίας για την απόδοση μεγαλύτερης ακρίβειας σε ορισμένα σημεία των έργων ή και για τη δημιουργία ενός

Ένα ακόμα εξίσου σημαντικό στοιχείο είναι η ψευδαίσθηση του χώρου που στα έργα μου είναι κυρίως σχεδιαστική με μια εναλλαγή επιπέδων μονοχρωματικών επιφανειών, αλλά και με την ένταξη της χειρονομίας κατά κύριο λόγο στο φόντο των έργων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας ποικιλομορφίας γραφών μεταξύ του πλακάτου και των χειρονομιακών στοιχείων που έχω εντάξει στα έργα μου.

Όπως μπορεί να παρατηρηθεί, ο γραφίστικος-καρτούν χαρακτήρας, όπως και οι μεγάλες περιοχές με τα ενιαία χρώματα, αποτελούν τα κυρίαρχα στοιχεία των συνθέσεών μου. Ο κύριος σκοπός είναι η δημιουργία συνθέσεων που έχουν μία αίσθηση δυναμικής, ηρεμίας και σταθερότητας· όπου τα χρώματα, τα σχήματα, και το κενό που δημιουργείται ανάμεσά τους, το οποίο από μόνο του είναι δημιουργός χώρου, καταφέρνουν να ισορροπήσουν εν μέσω αυτής της έντονης ακροβασίας.

 

 

Artist's Statement

I create surrealistic landscapes drawing inspiration from various places I have visited, from conversations, from my father’s library, and from the place where I grew up. I avoid realistic depiction, and emphasize the creation of new paintings. The field of reconfiguration played a key role in the way I approached my sense of space and parallel planes.  In this way I have been able to create my own spaces with superimposed planes, enlarging or reducing existing objects, thus giving them disproportionate dimensions in space and time.

More specifically, as in the physical environment, there is a hierarchy of visual elements in the design.  Others are in front and others are further back. In the present case, my works show asymmetry in perspective, dynamic colours but also polarisation in their functional structure; the space is oriented, variable and inhomogeneous.

All the works in this section have an experiential character. The symbolisms constitute an essentially reconfiguration of reality.

The central character of the works is Roulis, who has the role of an observer. He is a paleomorphic character that changes according to the circumstances of each composition. This is because each work conveys a distinct feeling, another experience, a distinct state. It functions in a special way as an extension of my conscious world. The materials I tried over the years were oils, acrylics, plastic, charcoal and paper tape. So, through a process of experimentation with paints and with plaque, I settled on acrylic paints. My works are painted on canvas with acrylic paint, as I described above, with the use of paper tape at times to give more precision to certain parts of the works or to create one.

From the surrealistic landscapes with ultraviolet buildings, to the spaceship of the escape route, you can see the tile technique in all its folding.

Beginning with painting, learning academic drawing, and over time seeking out additional modes and techniques, I discovered the tile technique. It was the technique in which comic books had been drawn and painted, but it was also a key feature of Pop Art the painting movement that fascinated me with its clean color forms and pastel shades, and created a desire to learn to paint in this way. Thus, I immersed myself more and more in this style.

The materials I tried over the years were oils, acrylics, plastic, charcoal and also paper tape. So, through a process of experimentation with paints and with plaque, I settled on acrylic paints. My works are painted on canvas with acrylic paint, as I described above, with the use of paper tape at times to give more precision to certain parts of the works or to create one.

Another equally important element is the illusion of space, which in my works is primarily design-based with a shifting of layers of monochromatic surfaces, but also with the inclusion of gesture primarily in the background of the works. This has resulted in the creation of a diversity of writing between the tile and the gestural elements that I have incorporated into my works.

As can be observed, the graphic-cartoon characte, as well as large areas of solid colors, are the dominant elements of my compositions. The main aim is to create compositions that have a sense of dynamism, calm and stability; where the colours, shapes, and the space created between them, which in itself is a space creator, manage to balance in the midst of this intense acrobatics.

 

 

Χρησιμοποιήστε όρους όπως “contemporary art” ή “κεραμικά” ώστε να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.

Please use keywords such as “contemporary art” or “ceramics” for better results.